Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grouch" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nghề" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Grouch

[Grouch]
/graʊʧ/

noun

1. A bad-tempered person

  synonym:
 • grouch
 • ,
 • grump
 • ,
 • crank
 • ,
 • churl
 • ,
 • crosspatch

1. Một người nóng tính

  từ đồng nghĩa:
 • nhóm
 • ,
 • cục cằn
 • ,
 • quây
 • ,
 • churl
 • ,
 • chéo

verb

1. Show one's unhappiness or critical attitude

 • "He scolded about anything that he thought was wrong"
 • "We grumbled about the increased work load"
  synonym:
 • grouch
 • ,
 • grumble
 • ,
 • scold

1. Thể hiện sự bất hạnh hoặc thái độ phê phán

 • "Anh mắng về bất cứ điều gì anh nghĩ là sai"
 • "Chúng tôi càu nhàu về khối lượng công việc tăng lên"
  từ đồng nghĩa:
 • nhóm
 • ,
 • càu nhàu
 • ,
 • mắng