Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "green" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "xanh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Green

[Xanh]
/grin/

noun

1. Green color or pigment

 • Resembling the color of growing grass
  synonym:
 • green
 • ,
 • greenness
 • ,
 • viridity

1. Màu xanh lá cây hoặc sắc t

 • Giống màu cỏ mọc
  từ đồng nghĩa:
 • xanh lá cây
 • ,
 • xanh
 • ,
 • độ cứng

2. A piece of open land for recreational use in an urban area

 • "They went for a walk in the park"
  synonym:
 • park
 • ,
 • commons
 • ,
 • common
 • ,
 • green

2. Một mảnh đất trống để sử dụng giải trí trong khu vực đô thị

 • "Họ đi dạo trong công viên"
  từ đồng nghĩa:
 • công viên
 • ,
 • chung
 • ,
 • xanh lá cây

3. United states labor leader who was president of the american federation of labor from 1924 to 1952 and who led the struggle with the congress of industrial organizations (1873-1952)

  synonym:
 • Green
 • ,
 • William Green

3. Lãnh đạo lao động hoa kỳ là chủ tịch liên đoàn lao động hoa kỳ từ năm 1924 đến năm 1952 và là người lãnh đạo cuộc đấu tranh với đại hội các tổ chức công nghiệp (1873-1952)

  từ đồng nghĩa:
 • Xanh
 • ,
 • William xanh

4. An environmentalist who belongs to the green party

  synonym:
 • Green

4. Một nhà bảo vệ môi trường thuộc đảng xanh

  từ đồng nghĩa:
 • Xanh

5. A river that rises in western wyoming and flows southward through utah to become a tributary of the colorado river

  synonym:
 • Green
 • ,
 • Green River

5. Một con sông bắt nguồn từ phía tây wyoming và chảy về phía nam qua utah để trở thành một nhánh của sông colorado

  từ đồng nghĩa:
 • Xanh
 • ,
 • Sông Xanh

6. An area of closely cropped grass surrounding the hole on a golf course

 • "The ball rolled across the green and into the bunker"
  synonym:
 • green
 • ,
 • putting green
 • ,
 • putting surface

6. Một vùng cỏ được cắt sát xung quanh hố trên sân gôn

 • "Quả bóng lăn qua bãi cỏ và vào boongke"
  từ đồng nghĩa:
 • xanh lá cây
 • ,
 • đưa màu xanh lá cây
 • ,
 • bề mặt đặt

7. Any of various leafy plants or their leaves and stems eaten as vegetables

  synonym:
 • greens
 • ,
 • green
 • ,
 • leafy vegetable

7. Bất kỳ loại cây có lá nào hoặc lá và thân của chúng được dùng làm rau

  từ đồng nghĩa:
 • rau xanh
 • ,
 • xanh lá cây
 • ,
 • rau lá

8. Street names for ketamine

  synonym:
 • K
 • ,
 • jet
 • ,
 • super acid
 • ,
 • special K
 • ,
 • honey oil
 • ,
 • green
 • ,
 • cat valium
 • ,
 • super C

8. Tên đường cho ketamine

  từ đồng nghĩa:
 • K
 • ,
 • máy bay phản lực
 • ,
 • siêu axit
 • ,
 • đặc K
 • ,
 • dầu mật ong
 • ,
 • xanh lá cây
 • ,
 • mèo valium
 • ,
 • siêu C

verb

1. Turn or become green

 • "The trees are greening"
  synonym:
 • green

1. Rẽ hoặc trở thành màu xanh lá cây

 • "Cây đang xanh"
  từ đồng nghĩa:
 • xanh lá cây

adjective

1. Of the color between blue and yellow in the color spectrum

 • Similar to the color of fresh grass
 • "A green tree"
 • "Green fields"
 • "Green paint"
  synonym:
 • green
 • ,
 • greenish
 • ,
 • light-green
 • ,
 • dark-green

1. Của màu sắc giữa màu xanh và màu vàng trong phổ màu

 • Tương tự như màu cỏ tươi
 • "Một cây xanh"
 • "Cánh đồng xanh"
 • "Sơn xanh"
  từ đồng nghĩa:
 • xanh lá cây
 • ,
 • xanh lục
 • ,
 • xanh nhạt
 • ,
 • xanh đậm

2. Concerned with or supporting or in conformity with the political principles of the green party

  synonym:
 • green

2. Quan tâm hoặc ủng hộ hoặc phù hợp với các nguyên tắc chính trị của đảng xanh

  từ đồng nghĩa:
 • xanh lá cây

3. Not fully developed or mature

 • Not ripe
 • "Unripe fruit"
 • "Fried green tomatoes"
 • "Green wood"
  synonym:
 • green
 • ,
 • unripe
 • ,
 • unripened
 • ,
 • immature

3. Chưa phát triển đầy đủ hoặc trưởng thành

 • Không chín
 • "Quả chưa chín"
 • "Cà chua xanh chiên"
 • "Gỗ xanh"
  từ đồng nghĩa:
 • xanh lá cây
 • ,
 • chưa chín
 • ,
 • non nớt

4. Looking pale and unhealthy

 • "You're looking green"
 • "Green around the gills"
  synonym:
 • green

4. Trông nhợt nhạt và không khỏe mạnh

 • "Bạn đang nhìn màu xanh lá cây"
 • "Xanh quanh mang"
  từ đồng nghĩa:
 • xanh lá cây

5. Naive and easily deceived or tricked

 • "At that early age she had been gullible and in love"
  synonym:
 • fleeceable
 • ,
 • green
 • ,
 • gullible

5. Ngây thơ và dễ bị lừa dối hoặc lừa gạt

 • "Lúc đó cô ấy đã cả tin và yêu nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • lông cừu
 • ,
 • xanh lá cây
 • ,
 • cả tin

Examples of using

Siberia is one of the earth's "green lungs".
Siberia là một trong những lá phổi xanh của trái đất".
We took a walk in a beautiful green valley.
Chúng tôi đi dạo trong một thung lũng xanh tuyệt đẹp.
He is wearing a green women's robe.
Anh ấy đang mặc một chiếc áo choàng nữ màu xanh lá cây.