Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gravity" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trọng lực" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gravity

[Trọng lực]
/grævəti/

noun

1. (physics) the force of attraction between all masses in the universe

 • Especially the attraction of the earth's mass for bodies near its surface
 • "The more remote the body the less the gravity"
 • "The gravitation between two bodies is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them"
 • "Gravitation cannot be held responsible for people falling in love"--albert einstein
  synonym:
 • gravity
 • ,
 • gravitation
 • ,
 • gravitational attraction
 • ,
 • gravitational force

1. (vật lý) lực hấp dẫn giữa tất cả các khối trong vũ trụ

 • Đặc biệt là sự hấp dẫn của khối đất đối với các cơ thể gần bề mặt của nó
 • "Cơ thể càng xa thì trọng lực càng ít"
 • "Trọng lực giữa hai cơ thể tỷ lệ thuận với sản phẩm của khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng"
 • "Trọng lực không thể chịu trách nhiệm cho những người yêu nhau" - albert einstein
  từ đồng nghĩa:
 • trọng lực
 • ,
 • lực hấp dẫn

2. A manner that is serious and solemn

  synonym:
 • graveness
 • ,
 • gravity
 • ,
 • sobriety
 • ,
 • soberness
 • ,
 • somberness
 • ,
 • sombreness

2. Một cách nghiêm túc và trang trọng

  từ đồng nghĩa:
 • không có trọng tài
 • ,
 • trọng lực
 • ,
 • tỉnh táo
 • ,
 • sự ảm đạm

3. A solemn and dignified feeling

  synonym:
 • gravity
 • ,
 • solemnity

3. Một cảm giác trang nghiêm và trang nghiêm

  từ đồng nghĩa:
 • trọng lực
 • ,
 • trang nghiêm

Examples of using

It was then that we clearly felt the gravity of the situation.
Đó là lúc chúng tôi cảm thấy rõ ràng trọng lực của tình huống.
A pillow at six o'clock in the morning has got the biggest gravity in the world.
Một chiếc gối lúc sáu giờ sáng đã có lực hấp dẫn lớn nhất thế giới.
Its massive gravity well tugs many asteroids from the outer belt inwards.
Trọng lực khổng lồ của nó cũng kéo nhiều tiểu hành tinh từ vành đai ngoài vào trong.