Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "graphic" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đồ họa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Graphic

[Đồ họa]
/græfɪk/

noun

1. An image that is generated by a computer

  synonym:
 • graphic
 • ,
 • computer graphic

1. Một hình ảnh được tạo ra bởi một máy tính

  từ đồng nghĩa:
 • đồ họa
 • ,
 • đồ họa máy tính

adjective

1. Written or drawn or engraved

 • "Graphic symbols"
  synonym:
 • graphic
 • ,
 • graphical
 • ,
 • in writing(p)

1. Viết hoặc vẽ hoặc khắc

 • "Biểu tượng đồ họa"
  từ đồng nghĩa:
 • đồ họa
 • ,
 • bằng văn bản (p)

2. Describing nudity or sexual activity in graphic detail

 • "Graphic sexual scenes"
  synonym:
 • graphic

2. Mô tả ảnh khoả thân hoặc hoạt động tình dục trong chi tiết đồ họa

 • "Cảnh tình dục đồ họa"
  từ đồng nghĩa:
 • đồ họa

3. Of or relating to the graphic arts

 • "The etchings, drypoints, lithographs, and engravings which together form his graphic work"- british book news
  synonym:
 • graphic

3. Hoặc liên quan đến nghệ thuật đồ họa

 • "Các bản khắc, điểm khô, bản in thạch bản và bản khắc cùng nhau tạo thành tác phẩm đồ họa của ông" - tin tức sách anh
  từ đồng nghĩa:
 • đồ họa

4. Relating to or presented by a graph

 • "A graphic presentation of the data"
  synonym:
 • graphic
 • ,
 • graphical

4. Liên quan đến hoặc được trình bày bởi một biểu đồ

 • "Một bản trình bày đồ họa của dữ liệu"
  từ đồng nghĩa:
 • đồ họa

5. Evoking lifelike images within the mind

 • "Pictorial poetry and prose"
 • "Graphic accounts of battle"
 • "A lifelike portrait"
 • "A vivid description"
  synonym:
 • graphic
 • ,
 • lifelike
 • ,
 • pictorial
 • ,
 • vivid

5. Gợi lên hình ảnh giống như thật trong tâm trí

 • "Thơ tranh và văn xuôi"
 • "Tài khoản đồ họa của trận chiến"
 • "Một bức chân dung giống như thật"
 • "Một mô tả sống động"
  từ đồng nghĩa:
 • đồ họa
 • ,
 • giống như thật
 • ,
 • hình ảnh
 • ,
 • sống động