Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grape" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "nho" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Grape

[Nho]
/grep/

noun

1. Any of various juicy fruit of the genus vitis with green or purple skins

 • Grow in clusters
  synonym:
 • grape

1. Bất kỳ loại trái cây mọng nước nào thuộc chi vitis có vỏ màu xanh lá cây hoặc tím

 • Mọc thành cụm
  từ đồng nghĩa:
 • nho

2. Any of numerous woody vines of genus vitis bearing clusters of edible berries

  synonym:
 • grape
 • ,
 • grapevine
 • ,
 • grape vine

2. Bất kỳ loại dây leo thân gỗ nào thuộc chi vitis đều có cụm quả ăn được

  từ đồng nghĩa:
 • nho
 • ,
 • cây nho
 • ,
 • nho nho

3. A cluster of small projectiles fired together from a cannon to produce a hail of shot

  synonym:
 • grapeshot
 • ,
 • grape

3. Một cụm đạn nhỏ bắn vào nhau từ một khẩu đại bác để tạo ra một loạt đạn

  từ đồng nghĩa:
 • nho