Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gradation" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "gradation" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gradation

[Tốt nghiệp]
/gredeʃən/

noun

1. Relative position in a graded series

 • "Always a step behind"
 • "Subtle gradations in color"
 • "Keep in step with the fashions"
  synonym:
 • gradation
 • ,
 • step

1. Vị trí tương đối trong một chuỗi được phân loại

 • "Luôn luôn đi sau một bước"
 • "Sự chuyển màu tinh tế"
 • "Theo kịp thời trang"
  từ đồng nghĩa:
 • sự tăng dần
 • ,
 • bước

2. A degree of ablaut

  synonym:
 • grade
 • ,
 • gradation

2. Một mức độ ablaut

  từ đồng nghĩa:
 • lớp
 • ,
 • sự tăng dần

3. The act of arranging in grades

  synonym:
 • gradation
 • ,
 • graduation

3. Hành vi sắp xếp điểm số

  từ đồng nghĩa:
 • sự tăng dần
 • ,
 • tốt nghiệp