Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gone" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gone

[Đã qua]
/gɔn/

adjective

1. Destroyed or killed

 • "We are gone geese"
  synonym:
 • done for(p)
 • ,
 • kaput(p)
 • ,
 • gone(a)

1. Bị phá hủy hoặc bị giết

 • "Chúng tôi đã biến mất ngỗng"
  từ đồng nghĩa:
 • thực hiện cho (p)
 • ,
 • kaput (p)
 • ,
 • đi (a)

2. Dead

 • "He is deceased"
 • "Our dear departed friend"
  synonym:
 • asleep(p)
 • ,
 • at peace(p)
 • ,
 • at rest(p)
 • ,
 • deceased
 • ,
 • departed
 • ,
 • gone

2. Chết

 • "Anh ấy đã chết"
 • "Người bạn thân yêu của chúng tôi đã rời đi"
  từ đồng nghĩa:
 • ngủ (p)
 • ,
 • hòa bình (p)
 • ,
 • nghỉ ngơi (p)
 • ,
 • đã chết
 • ,
 • đã ra đi
 • ,
 • đi

3. Well in the past

 • Former
 • "Bygone days"
 • "Dreams of foregone times"
 • "Sweet memories of gone summers"
 • "Relics of a departed era"
  synonym:
 • bygone
 • ,
 • bypast
 • ,
 • departed
 • ,
 • foregone
 • ,
 • gone

3. Tốt trong quá khứ

 • Cựu
 • "Ngày đã qua"
 • "Những giấc mơ về thời gian đã qua"
 • "Những kỷ niệm ngọt ngào của mùa hè đã qua"
 • "Di tích của một kỷ nguyên đã ra đi"
  từ đồng nghĩa:
 • đã qua
 • ,
 • tạm biệt
 • ,
 • đã ra đi
 • ,
 • đi

4. No longer retained

 • "Gone with the wind"
  synonym:
 • gone(p)

4. Không còn giữ lại

 • "Đi với gió"
  từ đồng nghĩa:
 • đi (p)

Examples of using

Were there any customers while I was gone?
Có khách hàng nào trong khi tôi đi vắng không?
This clothing of mine has gone out of fashion.
Quần áo này của tôi đã lỗi thời.
By the time I came, he'd gone away.
Khi tôi đến, anh ấy đã đi xa.