Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "goat" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "dê" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Goat

[Con dê]
/goʊt/

noun

1. Any of numerous agile ruminants related to sheep but having a beard and straight horns

  synonym:
 • goat
 • ,
 • caprine animal

1. Bất kỳ động vật nhai lại nhanh nào liên quan đến cừu nhưng có râu và sừng thẳng

  từ đồng nghĩa:
 • ,
 • động vật caprine

2. A victim of ridicule or pranks

  synonym:
 • butt
 • ,
 • goat
 • ,
 • laughingstock
 • ,
 • stooge

2. Một nạn nhân của sự chế giễu hoặc chơi khăm

  từ đồng nghĩa:
 • mông
 • ,
 • ,
 • trò cười
 • ,
 • khom lưng

3. (astrology) a person who is born while the sun is in capricorn

  synonym:
 • Capricorn
 • ,
 • Goat

3. (chiêm tinh) một người được sinh ra trong khi mặt trời ở ma kết

  từ đồng nghĩa:
 • Ma Kết
 • ,
 • Con dê

4. The tenth sign of the zodiac

 • The sun is in this sign from about december 22 to january 19
  synonym:
 • Capricorn
 • ,
 • Capricorn the Goat
 • ,
 • Goat

4. Dấu hiệu thứ mười của cung hoàng đạo

 • Mặt trời ở trong dấu hiệu này từ khoảng ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1
  từ đồng nghĩa:
 • Ma Kết
 • ,
 • Ma Kết Dê
 • ,
 • Con dê

Examples of using

They killed a goat as a sacrifice to God.
Họ đã giết một con dê như một sự hy sinh cho Thiên Chúa.
It's a goat and it is absolutely normal.
Đó là một con dê và nó hoàn toàn bình thường.
Tom doesn't know how to milk a goat.
Tom không biết vắt sữa dê.