Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gill" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "mang" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gill

[Hân Đồng]
/gɪl/

noun

1. A british imperial capacity unit (liquid or dry) equal to 5 fluid ounces or 142.066 cubic centimeters

  synonym:
 • gill

1. Một đơn vị công suất đế quốc anh (lỏng hoặc khô) bằng 5 ounce chất lỏng hoặc 142.066 cm khối

  từ đồng nghĩa:
 • mang

2. A united states liquid unit equal to 4 fluid ounces

  synonym:
 • gill

2. Một đơn vị chất lỏng của hoa kỳ bằng 4 ounce chất lỏng

  từ đồng nghĩa:
 • mang

3. Any of the radiating leaflike spore-producing structures on the underside of the cap of a mushroom or similar fungus

  synonym:
 • gill
 • ,
 • lamella

3. Bất kỳ cấu trúc tạo bào tử giống như lá bức xạ ở mặt dưới của nắp nấm hoặc nấm tương tự

  từ đồng nghĩa:
 • mang
 • ,
 • lamella

4. Respiratory organ of aquatic animals that breathe oxygen dissolved in water

  synonym:
 • gill
 • ,
 • branchia

4. Cơ quan hô hấp của động vật thủy sinh thở oxy hòa tan trong nước

  từ đồng nghĩa:
 • mang
 • ,
 • chi nhánh