Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gib" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "gib" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gib

[Giáp]
/gɪb/

noun

1. A unit of information equal to 1024 mebibytes or 2^30 (1,073,741,824) bytes

  synonym:
 • gigabyte
 • ,
 • gibibyte
 • ,
 • G
 • ,
 • GB
 • ,
 • GiB

1. Một đơn vị thông tin bằng 1024 mebibytes hoặc 2^30 (1.073.741.824) byte

  từ đồng nghĩa:
 • gigabyte
 • ,
 • gibibyte
 • ,
 • G
 • ,
 • GB
 • ,
 • GiB

2. A castrated tomcat

  synonym:
 • gib

2. Một con mèo bị thiến

  từ đồng nghĩa:
 • gib