Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gestation" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "gestation" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gestation

[Mang thai]
/ʤɛsteʃən/

noun

1. The period during which an embryo develops (about 266 days in humans)

  synonym:
 • gestation
 • ,
 • gestation period

1. Khoảng thời gian phôi phát triển (khoảng 266 ngày ở người)

  từ đồng nghĩa:
 • mang thai
 • ,
 • thời kỳ mang thai

2. The state of being pregnant

 • The period from conception to birth when a woman carries a developing fetus in her uterus
  synonym:
 • pregnancy
 • ,
 • gestation
 • ,
 • maternity

2. Trạng thái mang thai

 • Giai đoạn từ khi thụ thai đến khi sinh khi một người phụ nữ mang một bào thai đang phát triển trong tử cung của mình
  từ đồng nghĩa:
 • mang thai
 • ,
 • thai sản

3. The conception and development of an idea or plan

  synonym:
 • gestation

3. Việc hình thành và phát triển một ý tưởng hoặc kế hoạch

  từ đồng nghĩa:
 • mang thai