Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "geological" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "địa chất" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Geological

[Địa chất]
/ʤiəlɑʤɪkəl/

adjective

1. Of or relating to or based on geology

 • "Geological formations"
 • "Geologic forces"
  synonym:
 • geological
 • ,
 • geologic

1. Hoặc liên quan đến hoặc dựa trên địa chất

 • "Hình thành địa chất"
 • "Lực lượng địa chất"
  từ đồng nghĩa:
 • địa chất