Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "geography" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "địa lý" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Geography

[Địa lý]
/ʤiɑgrəfi/

noun

1. Study of the earth's surface

  • Includes people's responses to topography and climate and soil and vegetation
    synonym:
  • geography
  • ,
  • geographics

1. Nghiên cứu về bề mặt trái đất

  • Bao gồm phản ứng của mọi người đối với địa hình và khí hậu và đất và thảm thực vật
    từ đồng nghĩa:
  • địa lý

Examples of using

I teach geography.
Tôi dạy địa lý.
A map helps us study geography.
Một bản đồ giúp chúng ta nghiên cứu địa lý.
They had little information about geography.
Họ có ít thông tin về địa lý.