Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "geographical" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "địa lý" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Geographical

[Địa lý]
/ʤiəgræfɪkəl/

adjective

1. Of or relating to the science of geography

  synonym:
 • geographic
 • ,
 • geographical

1. Của hoặc liên quan đến khoa học địa lý

  từ đồng nghĩa:
 • địa lý

2. Determined by geography

 • "The north and south geographic poles"
  synonym:
 • geographic
 • ,
 • geographical

2. Được xác định bởi địa lý

 • "Các cực địa lý phía bắc và phía nam"
  từ đồng nghĩa:
 • địa lý