Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "funded" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "được tài trợ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Funded

[Tài trợ]
/fəndəd/

adjective

1. Furnished with funds

  • "Well-funded research"
    synonym:
  • funded

1. Được trang bị với quỹ

  • "Nghiên cứu được tài trợ tốt"
    từ đồng nghĩa:
  • tài trợ