Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fundamentally" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "về cơ bản" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fundamentally

[Về cơ bản]
/fəndəmɛntəli/

adverb

1. In essence

 • At bottom or by one's (or its) very nature
 • "He is basically dishonest"
 • "The argument was essentially a technical one"
 • "For all his bluster he is in essence a shy person"
  synonym:
 • basically
 • ,
 • fundamentally
 • ,
 • essentially

1. Bản chất

 • Ở phía dưới hoặc bởi bản chất của một người (hoặc của nó)
 • "Anh ấy về cơ bản là không trung thực"
 • "Đối số về cơ bản là một kỹ thuật"
 • "Đối với tất cả các bluster của anh ấy, anh ấy thực chất là một người nhút nhát"
  từ đồng nghĩa:
 • về cơ bản