Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "frisk" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "frisk" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Frisk

[Frisk]
/frɪsk/

noun

1. The act of searching someone for concealed weapons or illegal drugs

 • "He gave the suspect a quick frisk"
  synonym:
 • frisk
 • ,
 • frisking

1. Hành động tìm kiếm ai đó để che giấu vũ khí hoặc ma túy bất hợp pháp

 • "Anh ta đã cho nghi phạm nhanh chóng"
  từ đồng nghĩa:
 • nhanh
 • ,
 • đáng sợ

verb

1. Play boisterously

 • "The children frolicked in the garden"
 • "The gamboling lambs in the meadows"
 • "The toddlers romped in the playroom"
  synonym:
 • frolic
 • ,
 • lark
 • ,
 • rollick
 • ,
 • skylark
 • ,
 • disport
 • ,
 • sport
 • ,
 • cavort
 • ,
 • gambol
 • ,
 • frisk
 • ,
 • romp
 • ,
 • run around
 • ,
 • lark about

1. Chơi bời

 • "Những đứa trẻ vui đùa trong vườn"
 • "Những con cừu gamboling trên đồng cỏ"
 • "Những đứa trẻ chập chững bước vào phòng chơi"
  từ đồng nghĩa:
 • vui vẻ
 • ,
 • vỏ cây
 • ,
 • rollick
 • ,
 • giếng trời
 • ,
 • giải tán
 • ,
 • thể thao
 • ,
 • khoang
 • ,
 • gambol
 • ,
 • nhanh
 • ,
 • romp
 • ,
 • chạy xung quanh
 • ,
 • lark về

2. Search as for concealed weapons by running the hands rapidly over the clothing and through the pockets

 • "The police frisked everyone at the airport"
  synonym:
 • frisk

2. Tìm kiếm vũ khí che giấu bằng cách chạy nhanh tay trên quần áo và qua túi

 • "Cảnh sát đã làm phiền mọi người tại sân bay"
  từ đồng nghĩa:
 • nhanh