Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "frail" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "yếu đuối" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Frail

[Gian lận]
/frel/

noun

1. The weight of a frail (basket) full of raisins or figs

 • Between 50 and 75 pounds
  synonym:
 • frail

1. Trọng lượng của một mảnh (giỏ) đầy nho khô hoặc quả sung

 • Từ 50 đến 75 pounds
  từ đồng nghĩa:
 • yếu đuối

2. A basket for holding dried fruit (especially raisins or figs)

  synonym:
 • frail

2. Một giỏ để giữ trái cây khô (đặc biệt là nho khô hoặc quả sung)

  từ đồng nghĩa:
 • yếu đuối

adjective

1. Physically weak

 • "An invalid's frail body"
  synonym:
 • frail

1. Thể chất yếu

 • "Một cơ thể yếu đuối không hợp lệ"
  từ đồng nghĩa:
 • yếu đuối

2. Wanting in moral strength, courage, or will

 • Having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings
 • "I'm only a fallible human"
 • "Frail humanity"
  synonym:
 • fallible
 • ,
 • frail
 • ,
 • imperfect
 • ,
 • weak

2. Muốn có sức mạnh đạo đức, lòng can đảm, hoặc ý chí

 • Có các thuộc tính của con người trái ngược với ví dụ: thần linh
 • "Tôi chỉ là một con người dễ sai lầm"
 • "Nhân loại gian lận"
  từ đồng nghĩa:
 • dễ sai lầm
 • ,
 • yếu đuối
 • ,
 • không hoàn hảo
 • ,
 • yếu

3. Easily broken or damaged or destroyed

 • "A kite too delicate to fly safely"
 • "Fragile porcelain plates"
 • "Fragile old bones"
 • "A frail craft"
  synonym:
 • delicate
 • ,
 • fragile
 • ,
 • frail

3. Dễ dàng bị phá vỡ hoặc hư hỏng hoặc bị phá hủy

 • "Một con diều quá tinh tế để bay an toàn"
 • "Tấm sứ mong manh"
 • "Xương già mong manh"
 • "Một nghề thủ công yếu"
  từ đồng nghĩa:
 • tinh tế
 • ,
 • mong manh
 • ,
 • yếu đuối