Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fracture" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "gãy xương" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fracture

[Gãy xương]
/frækʧər/

noun

1. Breaking of hard tissue such as bone

 • "It was a nasty fracture"
 • "The break seems to have been caused by a fall"
  synonym:
 • fracture
 • ,
 • break

1. Phá vỡ các mô cứng như xương

 • "Đó là một gãy xương khó chịu"
 • "Sự phá vỡ dường như đã được gây ra bởi một mùa thu"
  từ đồng nghĩa:
 • gãy xương
 • ,
 • phá vỡ

2. (geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other

 • "They built it right over a geological fault"
 • "He studied the faulting of the earth's crust"
  synonym:
 • fault
 • ,
 • faulting
 • ,
 • geological fault
 • ,
 • shift
 • ,
 • fracture
 • ,
 • break

2. (địa chất) một vết nứt trong lớp vỏ trái đất do sự dịch chuyển của một bên đối với bên kia

 • "Họ đã xây dựng nó ngay trên một lỗi địa chất"
 • "Anh ấy đã nghiên cứu lỗi của lớp vỏ trái đất"
  từ đồng nghĩa:
 • lỗi
 • ,
 • lỗi địa chất
 • ,
 • ca
 • ,
 • gãy xương
 • ,
 • phá vỡ

3. The act of cracking something

  synonym:
 • fracture
 • ,
 • crack
 • ,
 • cracking

3. Hành động bẻ khóa một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • gãy xương
 • ,
 • nứt

verb

1. Violate or abuse

 • "This writer really fractures the language"
  synonym:
 • fracture

1. Vi phạm hoặc lạm dụng

 • "Nhà văn này thực sự phá vỡ ngôn ngữ"
  từ đồng nghĩa:
 • gãy xương

2. Interrupt, break, or destroy

 • "Fracture the balance of power"
  synonym:
 • fracture

2. Ngắt, phá vỡ hoặc phá hủy

 • "Gãy xương cân bằng quyền lực"
  từ đồng nghĩa:
 • gãy xương

3. Break into pieces

 • "The pothole fractured a bolt on the axle"
  synonym:
 • fracture

3. Vỡ thành từng mảnh

 • "Căng bị gãy một bu lông trên trục"
  từ đồng nghĩa:
 • gãy xương

4. Become fractured

 • "The tibia fractured from the blow of the iron pipe"
  synonym:
 • fracture

4. Bị gãy xương

 • "Xương chày bị gãy từ cú đánh của ống sắt"
  từ đồng nghĩa:
 • gãy xương

5. Break (a bone)

 • "She broke her clavicle"
  synonym:
 • fracture

5. Gãy (một xương)

 • "Cô ấy bị gãy xương đòn"
  từ đồng nghĩa:
 • gãy xương

6. Fracture a bone of

 • "I broke my foot while playing hockey"
  synonym:
 • fracture
 • ,
 • break

6. Gãy xương

 • "Tôi bị gãy chân khi chơi khúc côn cầu"
  từ đồng nghĩa:
 • gãy xương
 • ,
 • phá vỡ