Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "founding" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "sáng lập" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Founding

[Sáng lập]
/faʊndɪŋ/

noun

1. The act of starting something for the first time

 • Introducing something new
 • "She looked forward to her initiation as an adult"
 • "The foundation of a new scientific society"
  synonym:
 • initiation
 • ,
 • founding
 • ,
 • foundation
 • ,
 • institution
 • ,
 • origination
 • ,
 • creation
 • ,
 • innovation
 • ,
 • introduction
 • ,
 • instauration

1. Hành động bắt đầu một cái gì đó lần đầu tiên

 • Giới thiệu một cái gì đó mới
 • "Cô ấy mong chờ sự khởi đầu của mình khi trưởng thành"
 • "Nền tảng của một xã hội khoa học mới"
  từ đồng nghĩa:
 • khởi đầu
 • ,
 • thành lập
 • ,
 • nền tảng
 • ,
 • tổ chức
 • ,
 • nguồn gốc
 • ,
 • sáng tạo
 • ,
 • đổi mới
 • ,
 • giới thiệu
 • ,
 • cài đặt