Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "founder" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "người sáng lập" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Founder

[Người sáng lập]
/faʊndər/

noun

1. Inflammation of the laminated tissue that attaches the hoof to the foot of a horse

  synonym:
 • laminitis
 • ,
 • founder

1. Viêm mô nhiều lớp gắn móng chân vào chân ngựa

  từ đồng nghĩa:
 • viêm màng cứng
 • ,
 • người sáng lập

2. A person who founds or establishes some institution

 • "George washington is the father of his country"
  synonym:
 • founder
 • ,
 • beginner
 • ,
 • founding father
 • ,
 • father

2. Một người thành lập hoặc thành lập một số tổ chức

 • "George washington là cha của đất nước mình"
  từ đồng nghĩa:
 • người sáng lập
 • ,
 • người mới bắt đầu
 • ,
 • sáng lập cha
 • ,
 • cha

3. A worker who makes metal castings

  synonym:
 • founder

3. Một công nhân làm vật đúc kim loại

  từ đồng nghĩa:
 • người sáng lập

verb

1. Fail utterly

 • Collapse
 • "The project foundered"
  synonym:
 • fall through
 • ,
 • fall flat
 • ,
 • founder
 • ,
 • flop

1. Thất bại hoàn toàn

 • Sụp đổ
 • "Dự án sáng lập"
  từ đồng nghĩa:
 • rơi qua
 • ,
 • rơi phẳng
 • ,
 • người sáng lập
 • ,
 • flop

2. Sink below the surface

  synonym:
 • founder

2. Chìm dưới bề mặt

  từ đồng nghĩa:
 • người sáng lập

3. Break down, literally or metaphorically

 • "The wall collapsed"
 • "The business collapsed"
 • "The dam broke"
 • "The roof collapsed"
 • "The wall gave in"
 • "The roof finally gave under the weight of the ice"
  synonym:
 • collapse
 • ,
 • fall in
 • ,
 • cave in
 • ,
 • give
 • ,
 • give way
 • ,
 • break
 • ,
 • founder

3. Phá vỡ, theo nghĩa đen hoặc ẩn dụ

 • "Bức tường sụp đổ"
 • "Doanh nghiệp sụp đổ"
 • "Con đập vỡ"
 • "Tầng nhà sụp đổ"
 • "Bức tường đã cho vào"
 • "Mái nhà cuối cùng đã cho dưới sức nặng của băng"
  từ đồng nghĩa:
 • sụp đổ
 • ,
 • rơi vào
 • ,
 • hang động trong
 • ,
 • cho
 • ,
 • nhường đường
 • ,
 • phá vỡ
 • ,
 • người sáng lập

4. Stumble and nearly fall

 • "The horses foundered"
  synonym:
 • founder

4. Vấp ngã và gần như ngã

 • "Những con ngựa sáng lập"
  từ đồng nghĩa:
 • người sáng lập

Examples of using

Bill Gates is the founder of Microsoft.
Bill Gates là người sáng lập Microsoft.
Marius says: "Romulus is the founder of Rome."
Marius nói: "Romulus là người sáng lập Rome."
The university bears the name of its founder.
Các trường đại học mang tên của người sáng lập.