Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fosse" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "fosse" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fosse

[Fosse]
/fɑs/

noun

1. Ditch dug as a fortification and usually filled with water

    synonym:
  • moat
  • ,
  • fosse

1. Mương đào như một pháo đài và thường chứa đầy nước

    từ đồng nghĩa:
  • hào nước
  • ,
  • fosse