Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forever" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mãi mãi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Forever

[Mãi mãi]
/fərɛvər/

adverb

1. For a limitless time

 • "No one can live forever"
 • "Brightly beams our father's mercy from his lighthouse evermore"- p.p.bliss
  synonym:
 • everlastingly
 • ,
 • eternally
 • ,
 • forever
 • ,
 • evermore

1. Trong một thời gian vô hạn

 • "Không ai có thể sống mãi mãi"
 • "Sáng sủa rạng rỡ lòng thương xót của cha chúng ta từ ngọn hải đăng của mình mãi mãi" - p.p.bliss
  từ đồng nghĩa:
 • vĩnh cửu
 • ,
 • vĩnh viễn
 • ,
 • mãi mãi

2. For a very long or seemingly endless time

 • "She took forever to write the paper"
 • "We had to wait forever and a day"
  synonym:
 • forever
 • ,
 • forever and a day

2. Trong một thời gian rất dài hoặc dường như vô tận

 • "Cô ấy đã mãi mãi viết bài báo"
 • "Chúng tôi phải đợi mãi và một ngày"
  từ đồng nghĩa:
 • mãi mãi
 • ,
 • mãi mãi và một ngày

3. Without interruption

 • "The world is constantly changing"
  synonym:
 • constantly
 • ,
 • always
 • ,
 • forever
 • ,
 • perpetually
 • ,
 • incessantly

3. Không bị gián đoạn

 • "Thế giới luôn thay đổi"
  từ đồng nghĩa:
 • liên tục
 • ,
 • luôn luôn
 • ,
 • mãi mãi
 • ,
 • vĩnh viễn
 • ,
 • không ngừng

Examples of using

I don't want to work at a fast-food place forever.
Tôi không muốn làm việc ở một nơi ăn nhanh mãi mãi.
A part of me died with you, but you live inside me forever.
Một phần của tôi đã chết với bạn, nhưng bạn sống trong tôi mãi mãi.
Give a man some bread, and he'll be full for a day. Give a man the name of Full, and he'll be full forever.
Đưa cho một người đàn ông một ít bánh mì, và anh ta sẽ no trong một ngày. Đặt cho một người đàn ông tên của Full, và anh ta sẽ đầy đủ mãi mãi.