Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forecast" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dự báo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Forecast

[Dự báo]
/fɔrkæst/

noun

1. A prediction about how something (as the weather) will develop

  synonym:
 • prognosis
 • ,
 • forecast

1. Một dự đoán về cách một cái gì đó (như thời tiết) sẽ phát triển

  từ đồng nghĩa:
 • tiên lượng
 • ,
 • dự báo

verb

1. Predict in advance

  synonym:
 • forecast
 • ,
 • calculate

1. Dự đoán trước

  từ đồng nghĩa:
 • dự báo
 • ,
 • tính toán

2. Judge to be probable

  synonym:
 • calculate
 • ,
 • estimate
 • ,
 • reckon
 • ,
 • count on
 • ,
 • figure
 • ,
 • forecast

2. Đánh giá là có thể xảy ra

  từ đồng nghĩa:
 • tính toán
 • ,
 • ước tính
 • ,
 • tin tưởng vào
 • ,
 • hình
 • ,
 • dự báo

3. Indicate by signs

 • "These signs bode bad news"
  synonym:
 • bode
 • ,
 • portend
 • ,
 • auspicate
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • omen
 • ,
 • presage
 • ,
 • betoken
 • ,
 • foreshadow
 • ,
 • augur
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prefigure
 • ,
 • forecast
 • ,
 • predict

3. Chỉ ra bằng dấu hiệu

 • "Những dấu hiệu này là tin xấu"
  từ đồng nghĩa:
 • điềm báo
 • ,
 • phần mềm
 • ,
 • tốt lành
 • ,
 • tiên lượng
 • ,
 • chủ trì
 • ,
 • cá cược
 • ,
 • báo trước
 • ,
 • tháng tám
 • ,
 • cấu hình sẵn
 • ,
 • dự báo
 • ,
 • dự đoán

Examples of using

According to the weather forecast, it will snow tomorrow.
Theo dự báo thời tiết, ngày mai tuyết sẽ rơi.
It snowed as was forecast.
Trời có tuyết như dự báo.
According to the weather forecast, it is going to rain tomorrow.
Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ mưa.