Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flutter" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "flutter" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Flutter

[Rung động]
/flətər/

noun

1. The act of moving back and forth

  synonym:
 • waver
 • ,
 • flutter
 • ,
 • flicker

1. Hành động di chuyển qua lại

  từ đồng nghĩa:
 • dao động
 • ,
 • rung rinh
 • ,
 • nhấp nháy

2. Abnormally rapid beating of the auricles of the heart (especially in a regular rhythm)

 • Can result in heart block
  synonym:
 • flutter

2. Nhịp đập nhanh bất thường của cực quang của tim (đặc biệt là trong một nhịp điệu đều đặn)

 • Có thể dẫn đến block tim
  từ đồng nghĩa:
 • rung rinh

3. A disorderly outburst or tumult

 • "They were amazed by the furious disturbance they had caused"
  synonym:
 • disturbance
 • ,
 • disruption
 • ,
 • commotion
 • ,
 • flutter
 • ,
 • hurly burly
 • ,
 • to-do
 • ,
 • hoo-ha
 • ,
 • hoo-hah
 • ,
 • kerfuffle

3. Một sự bùng phát hoặc hỗn loạn vô trật tự

 • "Họ rất ngạc nhiên trước sự xáo trộn dữ dội mà họ đã gây ra"
  từ đồng nghĩa:
 • xáo trộn
 • ,
 • sự gián đoạn
 • ,
 • náo động
 • ,
 • rung rinh
 • ,
 • vạm vỡ nhanh
 • ,
 • việc cần làm
 • ,
 • hoo-ha
 • ,
 • hoo-hah
 • ,
 • kerfuffle

4. The motion made by flapping up and down

  synonym:
 • flap
 • ,
 • flapping
 • ,
 • flutter
 • ,
 • fluttering

4. Chuyển động được thực hiện bằng cách vỗ lên và xuống

  từ đồng nghĩa:
 • vạt
 • ,
 • vỗ tay
 • ,
 • rung rinh

verb

1. Move along rapidly and lightly

 • Skim or dart
 • "The hummingbird flitted among the branches"
  synonym:
 • flit
 • ,
 • flutter
 • ,
 • fleet
 • ,
 • dart

1. Di chuyển nhanh và nhẹ

 • Skim hoặc dart
 • "Con chim ruồi bay giữa cành cây"
  từ đồng nghĩa:
 • bay đi
 • ,
 • rung rinh
 • ,
 • hạm đội
 • ,
 • phi tiêu

2. Move back and forth very rapidly

 • "The candle flickered"
  synonym:
 • flicker
 • ,
 • waver
 • ,
 • flitter
 • ,
 • flutter
 • ,
 • quiver

2. Di chuyển qua lại rất nhanh

 • "Ngọn nến nhấp nháy"
  từ đồng nghĩa:
 • nhấp nháy
 • ,
 • dao động
 • ,
 • flitter
 • ,
 • rung rinh
 • ,
 • run rẩy

3. Flap the wings rapidly or fly with flapping movements

 • "The seagulls fluttered overhead"
  synonym:
 • flutter

3. Vỗ cánh nhanh hoặc bay theo chuyển động vỗ

 • "Những con mòng biển bay lượn trên đầu"
  từ đồng nghĩa:
 • rung rinh

4. Beat rapidly

 • "His heart palpitated"
  synonym:
 • palpitate
 • ,
 • flutter

4. Đánh nhanh

 • "Trái tim anh ấy đập thình thịch"
  từ đồng nghĩa:
 • sờ nắn
 • ,
 • rung rinh

5. Wink briefly

 • "Bat one's eyelids"
  synonym:
 • bat
 • ,
 • flutter

5. Nháy mắt ngắn gọn

 • "Mí mắt dơi"
  từ đồng nghĩa:
 • con dơi
 • ,
 • rung rinh