Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flora" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "flora" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Flora

[Hệ thực vật]
/flɔrə/

noun

1. All the plant life in a particular region or period

 • "Pleistocene vegetation"
 • "The flora of southern california"
 • "The botany of china"
  synonym:
 • vegetation
 • ,
 • flora
 • ,
 • botany

1. Tất cả đời sống thực vật trong một khu vực hoặc thời kỳ cụ thể

 • "Thảm thực vật pleistocene"
 • "Hệ thực vật miền nam california"
 • "Thực vật học của trung quốc"
  từ đồng nghĩa:
 • thảm thực vật
 • ,
 • hệ thực vật
 • ,
 • thực vật học

2. (botany) a living organism lacking the power of locomotion

  synonym:
 • plant
 • ,
 • flora
 • ,
 • plant life

2. (thực vật học) một sinh vật sống thiếu sức mạnh của vận động

  từ đồng nghĩa:
 • cây trồng
 • ,
 • hệ thực vật
 • ,
 • đời sống thực vật