Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flog" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "flog" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Flog

[Flog]
/flɑg/

verb

1. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

1. Đánh đập nghiêm trọng bằng roi hoặc gậy

 • "Giáo viên thường đánh học sinh"
 • "Những đứa trẻ đã bị đánh bại nặng nề"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh đòn
 • ,
 • chào
 • ,
 • roi da
 • ,
 • bọt
 • ,
 • đả kích
 • ,
 • chém
 • ,
 • dây đeo
 • ,
 • nảy

2. Beat with a cane

  synonym:
 • cane
 • ,
 • flog
 • ,
 • lambaste
 • ,
 • lambast

2. Đánh bằng gậy

  từ đồng nghĩa:
 • cây gậy
 • ,
 • đánh đòn
 • ,
 • lambaste
 • ,
 • lambast