Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flagship" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ flagship sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Flagship

[Flagship]
/flægʃɪp/

noun

1. The chief one of a related group

 • "It is their flagship newspaper"
  synonym:
 • flagship

1. Trưởng một trong những nhóm liên quan

 • "Đó là tờ báo hàng đầu của họ"
  từ đồng nghĩa:
 • hạm đội

2. The ship that carries the commander of a fleet and flies his flag

  synonym:
 • flagship

2. Con tàu chở người chỉ huy hạm đội và treo cờ của mình

  từ đồng nghĩa:
 • hạm đội