Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fine" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tốt" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fine

[Khỏe]
/faɪn/

noun

1. Money extracted as a penalty

  synonym:
 • fine
 • ,
 • mulct
 • ,
 • amercement

1. Tiền trích xuất như một hình phạt

  từ đồng nghĩa:
 • khỏe
 • ,
 • mulct
 • ,
 • thương mại

verb

1. Issue a ticket or a fine to as a penalty

 • "I was fined for parking on the wrong side of the street"
 • "Move your car or else you will be ticketed!"
  synonym:
 • ticket
 • ,
 • fine

1. Phát hành vé hoặc phạt tiền như một hình phạt

 • "Tôi đã bị phạt vì đậu xe ở phía bên trái đường"
 • "Di chuyển xe của bạn nếu không bạn sẽ được bán vé!"
  từ đồng nghĩa:
 • ,
 • khỏe

adjective

1. Being satisfactory or in satisfactory condition

 • "An all-right movie"
 • "The passengers were shaken up but are all right"
 • "Is everything all right?"
 • "Everything's fine"
 • "Things are okay"
 • "Dinner and the movies had been fine"
 • "Another minute i'd have been fine"
  synonym:
 • all right
 • ,
 • fine
 • ,
 • o.k.
 • ,
 • ok
 • ,
 • okay
 • ,
 • hunky-dory

1. Đạt yêu cầu hoặc trong điều kiện thỏa đáng

 • "Một bộ phim hoàn toàn đúng"
 • "Các hành khách đã bị chấn động nhưng không sao cả"
 • "Mọi thứ ổn chứ?"
 • "Mọi thứ đều ổn"
 • "Mọi thứ đều ổn"
 • "Bữa tối và những bộ phim đã ổn"
 • "Một phút nữa tôi sẽ ổn thôi"
  từ đồng nghĩa:
 • được rồi
 • ,
 • khỏe
 • ,
 • o.k.
 • ,
 • đồng ý
 • ,
 • được
 • ,
 • hunky-dory

2. Minutely precise especially in differences in meaning

 • "A fine distinction"
  synonym:
 • fine

2. Chính xác một chút đặc biệt là về sự khác biệt về ý nghĩa

 • "Một sự phân biệt tốt đẹp"
  từ đồng nghĩa:
 • khỏe

3. Thin in thickness or diameter

 • "A fine film of oil"
 • "Fine hairs"
 • "Read the fine print"
  synonym:
 • fine

3. Mỏng về độ dày hoặc đường kính

 • "Một bộ phim tốt về dầu"
 • "Lông tốt"
 • "Đọc bản in đẹp"
  từ đồng nghĩa:
 • khỏe

4. Characterized by elegance or refinement or accomplishment

 • "Fine wine"
 • "Looking fine in her easter suit"
 • "A fine gentleman"
 • "Fine china and crystal"
 • "A fine violinist"
 • "The fine hand of a master"
  synonym:
 • fine

4. Đặc trưng bởi sự thanh lịch hoặc tinh tế hoặc thành tựu

 • "Rượu ngon"
 • "Trông ổn trong bộ đồ phục sinh của cô ấy"
 • "Một quý ông lịch lãm"
 • "Trung quốc tốt và pha lê"
 • "Một nghệ sĩ violin giỏi"
 • "Bàn tay tốt của một bậc thầy"
  từ đồng nghĩa:
 • khỏe

5. Of textures that are smooth to the touch or substances consisting of relatively small particles

 • "Wood with a fine grain"
 • "Fine powdery snow"
 • "Fine rain"
 • "Batiste is a cotton fabric with a fine weave"
 • "Covered with a fine film of dust"
  synonym:
 • fine

5. Kết cấu mịn khi chạm vào hoặc các chất bao gồm các hạt tương đối nhỏ

 • "Gỗ với một hạt mịn"
 • "Snow bột mịn"
 • "Mưa tốt"
 • "Batiste là một loại vải cotton có dệt mịn"
 • "Phủ một lớp bụi mịn"
  từ đồng nghĩa:
 • khỏe

6. Free from impurities

 • Having a high or specified degree of purity
 • "Gold 21 carats fine"
  synonym:
 • fine

6. Không có tạp chất

 • Có độ tinh khiết cao hoặc được chỉ định
 • "Vàng 21 cara tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • khỏe

adverb

1. An expression of agreement normally occurring at the beginning of a sentence

  synonym:
 • very well
 • ,
 • fine
 • ,
 • alright
 • ,
 • all right
 • ,
 • OK

1. Một biểu hiện của thỏa thuận thường xảy ra ở đầu câu

  từ đồng nghĩa:
 • rất tốt
 • ,
 • khỏe
 • ,
 • ổn thỏa
 • ,
 • được rồi
 • ,
 • ĐỒNG Ý

2. In a delicate manner

 • "Finely shaped features"
 • "Her fine drawn body"
  synonym:
 • finely
 • ,
 • fine
 • ,
 • delicately
 • ,
 • exquisitely

2. Một cách tinh tế

 • "Đặc điểm hình dạng tinh tế"
 • "Cơ thể được vẽ tốt của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • tinh xảo
 • ,
 • khỏe
 • ,
 • tinh tế

Examples of using

She's a fine looking woman.
Cô ấy là một phụ nữ đẹp.
"Can I say it in this way as well?" "Yes, that's fine too."
"Tôi có thể nói nó theo cách này là tốt?" "Vâng, điều đó cũng tốt."
There's often a fine line between confidence and arrogance.
Thường có một ranh giới tốt giữa sự tự tin và kiêu ngạo.