Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "figurative" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hình tượng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Figurative

[Hình]
/fɪgjərətɪv/

adjective

1. (used of the meanings of words or text) not literal

 • Using figures of speech
 • "Figurative language"
  synonym:
 • figurative
 • ,
 • nonliteral

1. (được sử dụng ý nghĩa của từ hoặc văn bản) không theo nghĩa đen

 • Sử dụng số liệu của bài phát biểu
 • "Ngôn ngữ tượng hình"
  từ đồng nghĩa:
 • nghĩa bóng
 • ,
 • phi nghĩa

2. Consisting of or forming human or animal figures

 • "A figural design"
 • "The figurative art of the humanistic tradition"- herbert read
  synonym:
 • figural
 • ,
 • figurative

2. Bao gồm hoặc hình thành hình người hoặc động vật

 • "Một thiết kế hình"
 • "Nghệ thuật tượng hình của truyền thống nhân văn" - herbert đọc
  từ đồng nghĩa:
 • hình tượng
 • ,
 • nghĩa bóng

Examples of using

The figurative meaning is no longer in current use.
Ý nghĩa tượng hình không còn được sử dụng hiện tại.