Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fertilizer" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "phân bón" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fertilizer

[Phân bón]
/fərtəlaɪzər/

noun

1. Any substance such as manure or a mixture of nitrates used to make soil more fertile

  synonym:
 • fertilizer
 • ,
 • fertiliser
 • ,
 • plant food

1. Bất kỳ chất nào như phân hoặc hỗn hợp nitrat được sử dụng để làm cho đất dễ thụ thai hơn

  từ đồng nghĩa:
 • phân bón
 • ,
 • thực phẩm