Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fellow" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "fellow" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fellow

[Đồng chí]
/fɛloʊ/

noun

1. A boy or man

 • "That chap is your host"
 • "There's a fellow at the door"
 • "He's a likable cuss"
 • "He's a good bloke"
  synonym:
 • chap
 • ,
 • fellow
 • ,
 • feller
 • ,
 • fella
 • ,
 • lad
 • ,
 • gent
 • ,
 • blighter
 • ,
 • cuss
 • ,
 • bloke

1. Một cậu bé hay một người đàn ông

 • "Người đó là chủ nhà của bạn"
 • "Có một người ở cửa"
 • "Anh ấy là một kẻ đáng yêu"
 • "Anh ấy là một chàng trai tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • chương
 • ,
 • đồng nghiệp
 • ,
 • người bạn
 • ,
 • anh bạn
 • ,
 • chàng trai
 • ,
 • hiền lành
 • ,
 • mạnh hơn
 • ,
 • chửi rủa

2. A friend who is frequently in the company of another

 • "Drinking companions"
 • "Comrades in arms"
  synonym:
 • companion
 • ,
 • comrade
 • ,
 • fellow
 • ,
 • familiar
 • ,
 • associate

2. Một người bạn thường xuyên ở bên cạnh người khác

 • "Bạn đồng hành uống rượu"
 • "Các đồng chí trong vòng tay"
  từ đồng nghĩa:
 • đồng hành
 • ,
 • đồng chí
 • ,
 • đồng nghiệp
 • ,
 • quen quen
 • ,
 • liên kết

3. A person who is member of one's class or profession

 • "The surgeon consulted his colleagues"
 • "He sent e-mail to his fellow hackers"
  synonym:
 • colleague
 • ,
 • confrere
 • ,
 • fellow

3. Một người là thành viên của lớp hoặc nghề nghiệp của một người

 • "Bác sĩ phẫu thuật đã tham khảo ý kiến đồng nghiệp của mình"
 • "Anh ấy đã gửi e-mail cho các hacker đồng nghiệp của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • đồng nghiệp
 • ,
 • confrere

4. One of a pair

 • "He lost the mate to his shoe"
 • "One eye was blue but its fellow was brown"
  synonym:
 • mate
 • ,
 • fellow

4. Một trong hai cặp

 • "Anh ấy đã mất người bạn đời vào chiếc giày của mình"
 • "Một mắt có màu xanh nhưng mắt của nó có màu nâu"
  từ đồng nghĩa:
 • bạn đời
 • ,
 • đồng nghiệp

5. A member of a learned society

 • "He was elected a fellow of the american physiological association"
  synonym:
 • fellow

5. Một thành viên của một xã hội có học thức

 • "Anh ấy được bầu làm thành viên của hiệp hội sinh lý học hoa kỳ"
  từ đồng nghĩa:
 • đồng nghiệp

6. An informal form of address for a man

 • "Say, fellow, what are you doing?"
 • "Hey buster, what's up?"
  synonym:
 • fellow
 • ,
 • dude
 • ,
 • buster

6. Một hình thức xưng hô thân mật dành cho một người đàn ông

 • "Nói đi, anh bạn, anh đang làm gì vậy?"
 • "Này kẻ phá hoại, có chuyện gì vậy?"
  từ đồng nghĩa:
 • đồng nghiệp
 • ,
 • anh bạn
 • ,
 • phá hoại

7. A man who is the lover of a girl or young woman

 • "If i'd known he was her boyfriend i wouldn't have asked"
  synonym:
 • boyfriend
 • ,
 • fellow
 • ,
 • beau
 • ,
 • swain
 • ,
 • young man

7. Một người đàn ông là người yêu của một cô gái hoặc một phụ nữ trẻ

 • "Nếu tôi biết anh ấy là bạn trai của cô ấy thì tôi đã không hỏi"
  từ đồng nghĩa:
 • bạn trai
 • ,
 • đồng nghiệp
 • ,
 • beau
 • ,
 • swain
 • ,
 • thanh niên

Examples of using

You can fellow me.
Bạn có thể đồng nghiệp với tôi.
Don't fellow me.
Đừng tán tỉnh tôi.
I remember one fellow in particular.
Tôi đặc biệt nhớ đến một người bạn.