Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "federation" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "liên bang" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Federation

[Liên đoàn]
/fɛdəreʃən/

noun

1. An organization formed by merging several groups or parties

  synonym:
 • federation

1. Một tổ chức được thành lập bằng cách sáp nhập một số nhóm hoặc đảng phái

  từ đồng nghĩa:
 • liên đoàn

2. A union of political organizations

  synonym:
 • confederation
 • ,
 • confederacy
 • ,
 • federation

2. Một liên minh của các tổ chức chính trị

  từ đồng nghĩa:
 • liên minh
 • ,
 • liên đoàn

3. The act of constituting a political unity out of a number of separate states or colonies or provinces so that each member retains the management of its internal affairs

  synonym:
 • federation

3. Hành động cấu thành một khối thống nhất chính trị từ một số bang, thuộc địa hoặc tỉnh riêng biệt để mỗi thành viên giữ quyền quản lý công việc nội bộ của mình

  từ đồng nghĩa:
 • liên đoàn