Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "federalist" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "federalist" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Federalist

[Liên bang]
/fɛdərəlɪst/

noun

1. A member of a former political party in the united states that favored a strong centralized federal government

  synonym:
 • Federalist

1. Là thành viên của một đảng chính trị cũ ở hoa kỳ ủng hộ một chính phủ liên bang tập trung mạnh mẽ

  từ đồng nghĩa:
 • Liên bang

2. An advocate of federalism

  synonym:
 • federalist

2. Một người ủng hộ chủ nghĩa liên bang

  từ đồng nghĩa:
 • liên bang