Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feature" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tính năng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Feature

[Tính năng]
/fiʧər/

noun

1. A prominent attribute or aspect of something

 • "The map showed roads and other features"
 • "Generosity is one of his best characteristics"
  synonym:
 • feature
 • ,
 • characteristic

1. Một thuộc tính nổi bật hoặc khía cạnh của một cái gì đó

 • "Bản đồ cho thấy đường và các tính năng khác"
 • "Sự hào phóng là một trong những đặc điểm tốt nhất của anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • tính năng
 • ,
 • đặc trưng

2. The characteristic parts of a person's face: eyes and nose and mouth and chin

 • "An expression of pleasure crossed his features"
 • "His lineaments were very regular"
  synonym:
 • feature
 • ,
 • lineament

2. Các bộ phận đặc trưng của khuôn mặt của một người: mắt và mũi và miệng và cằm

 • "Một biểu hiện của niềm vui vượt qua các tính năng của mình"
 • "Dòng dõi của anh ấy rất đều đặn"
  từ đồng nghĩa:
 • tính năng
 • ,
 • dây chuyền

3. The principal (full-length) film in a program at a movie theater

 • "The feature tonight is `casablanca'"
  synonym:
 • feature
 • ,
 • feature film

3. Bộ phim chính (toàn thời lượng) trong một chương trình tại rạp chiếu phim

 • "Tính năng tối nay là 'casablanca'"
  từ đồng nghĩa:
 • tính năng
 • ,
 • phim truyện

4. A special or prominent article in a newspaper or magazine

 • "They ran a feature on retirement planning"
  synonym:
 • feature
 • ,
 • feature article

4. Một bài viết đặc biệt hoặc nổi bật trên một tờ báo hoặc tạp chí

 • "Họ đã chạy một tính năng về kế hoạch nghỉ hưu"
  từ đồng nghĩa:
 • tính năng
 • ,
 • bài viết

5. (linguistics) a distinctive characteristic of a linguistic unit that serves to distinguish it from other units of the same kind

  synonym:
 • feature of speech
 • ,
 • feature

5. (ngôn ngữ học) một đặc điểm riêng biệt của một đơn vị ngôn ngữ phục vụ để phân biệt nó với các đơn vị khác cùng loại

  từ đồng nghĩa:
 • đặc điểm của lời nói
 • ,
 • tính năng

6. An article of merchandise that is displayed or advertised more than other articles

  synonym:
 • feature

6. Một bài viết về hàng hóa được hiển thị hoặc quảng cáo nhiều hơn các bài viết khác

  từ đồng nghĩa:
 • tính năng

verb

1. Have as a feature

 • "This restaurant features the most famous chefs in france"
  synonym:
 • have
 • ,
 • feature

1. Có tính năng

 • "Nhà hàng này có các đầu bếp nổi tiếng nhất ở pháp"
  từ đồng nghĩa:
 • ,
 • tính năng

2. Wear or display in an ostentatious or proud manner

 • "She was sporting a new hat"
  synonym:
 • sport
 • ,
 • feature
 • ,
 • boast

2. Mặc hoặc hiển thị một cách phô trương hoặc tự hào

 • "Cô ấy đang đội một chiếc mũ mới"
  từ đồng nghĩa:
 • thể thao
 • ,
 • tính năng
 • ,
 • khoe khoang

Examples of using

Language textbooks often feature only good people.
Sách giáo khoa ngôn ngữ thường chỉ có những người tốt.
Open an image and select an image layout. Click "Open" for opening an image. Click "Quit" for quitting the program. "Image Layout" feature allows you to view in any layout.
Mở một hình ảnh và chọn một bố cục hình ảnh. Nhấp vào "Mở" để mở ảnh. Nhấp vào "Thoát" để thoát khỏi chương trình. "Tính năng "Bố cục hình ảnh" cho phép bạn xem ở bất kỳ bố cục nào.
It’s not a bug, it’s an undocumented feature.
Nó không phải là một lỗi, nó là một tính năng không có giấy tờ.