Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "family" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "gia đình" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Family

[Gia đình]
/fæməli/

noun

1. A social unit living together

 • "He moved his family to virginia"
 • "It was a good christian household"
 • "I waited until the whole house was asleep"
 • "The teacher asked how many people made up his home"
  synonym:
 • family
 • ,
 • household
 • ,
 • house
 • ,
 • home
 • ,
 • menage

1. Một đơn vị xã hội sống chung với nhau

 • "Anh ấy chuyển gia đình đến virginia"
 • "Đó là một gia đình theo đạo thiên chúa tốt"
 • "Tôi đợi cho đến khi cả nhà ngủ"
 • "Giáo viên hỏi có bao nhiêu người đã bịa ra ngôi nhà của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • gia đình
 • ,
 • hộ gia đình
 • ,
 • nhà
 • ,
 • menage

2. Primary social group

 • Parents and children
 • "He wanted to have a good job before starting a family"
  synonym:
 • family
 • ,
 • family unit

2. Nhóm xã hội chính

 • Cha mẹ và con cái
 • "Anh ấy muốn có một công việc tốt trước khi lập gia đình"
  từ đồng nghĩa:
 • gia đình
 • ,
 • đơn vị gia đình

3. A collection of things sharing a common attribute

 • "There are two classes of detergents"
  synonym:
 • class
 • ,
 • category
 • ,
 • family

3. Một tập hợp những thứ có chung một thuộc tính

 • "Có hai loại chất tẩy rửa"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học
 • ,
 • thể loại
 • ,
 • gia đình

4. People descended from a common ancestor

 • "His family has lived in massachusetts since the mayflower"
  synonym:
 • family
 • ,
 • family line
 • ,
 • folk
 • ,
 • kinfolk
 • ,
 • kinsfolk
 • ,
 • sept
 • ,
 • phratry

4. Những người có nguồn gốc từ một tổ tiên chung

 • "Gia đình anh ấy đã sống ở massachusetts kể từ mayflower"
  từ đồng nghĩa:
 • gia đình
 • ,
 • dòng họ
 • ,
 • dân gian
 • ,
 • dân tộc
 • ,
 • bà con
 • ,
 • tháng bảy
 • ,
 • bào tộc

5. A person having kinship with another or others

 • "He's kin"
 • "He's family"
  synonym:
 • kin
 • ,
 • kinsperson
 • ,
 • family

5. Một người có quan hệ họ hàng với người khác hoặc những người khác

 • "Anh ấy là họ hàng"
 • "Anh ấy là gia đình"
  từ đồng nghĩa:
 • họ hàng
 • ,
 • người thân
 • ,
 • gia đình

6. (biology) a taxonomic group containing one or more genera

 • "Sharks belong to the fish family"
  synonym:
 • family

6. (sinh học) một nhóm phân loại có chứa một hoặc nhiều chi

 • "Cá mập thuộc họ cá"
  từ đồng nghĩa:
 • gia đình

7. A loose affiliation of gangsters in charge of organized criminal activities

  synonym:
 • syndicate
 • ,
 • crime syndicate
 • ,
 • mob
 • ,
 • family

7. Một liên kết lỏng lẻo của các băng đảng xã hội đen phụ trách các hoạt động tội phạm có tổ chức

  từ đồng nghĩa:
 • tổ chức
 • ,
 • tổ chức tội phạm
 • ,
 • đám đông
 • ,
 • gia đình

8. An association of people who share common beliefs or activities

 • "The message was addressed not just to employees but to every member of the company family"
 • "The church welcomed new members into its fellowship"
  synonym:
 • family
 • ,
 • fellowship

8. Một hiệp hội của những người chia sẻ niềm tin hoặc hoạt động chung

 • "Thông điệp không chỉ được gửi đến nhân viên mà còn tới mọi thành viên trong gia đình công ty"
 • "Nhà thờ chào đón các thành viên mới tham gia vào mối thông công của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • gia đình
 • ,
 • học bổng

Examples of using

Tom was like a member of our family.
Tom giống như một thành viên trong gia đình chúng tôi.
The museum took down the picture of the royal family.
Bảo tàng đã gỡ bức ảnh của gia đình hoàng gia xuống.
You're a disgrace to this family!
Anh là nỗi ô nhục của gia đình này!