Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fallible" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ngón tay" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fallible

[Ngã]
/fæləbəl/

adjective

1. Likely to fail or make errors

 • "Everyone is fallible to some degree"
  synonym:
 • fallible

1. Có khả năng thất bại hoặc mắc lỗi

 • "Mọi người đều dễ sai ở một mức độ nào đó"
  từ đồng nghĩa:
 • dễ sai lầm

2. Wanting in moral strength, courage, or will

 • Having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings
 • "I'm only a fallible human"
 • "Frail humanity"
  synonym:
 • fallible
 • ,
 • frail
 • ,
 • imperfect
 • ,
 • weak

2. Muốn có sức mạnh đạo đức, lòng can đảm, hoặc ý chí

 • Có các thuộc tính của con người trái ngược với ví dụ: thần linh
 • "Tôi chỉ là một con người dễ sai lầm"
 • "Nhân loại gian lận"
  từ đồng nghĩa:
 • dễ sai lầm
 • ,
 • yếu đuối
 • ,
 • không hoàn hảo
 • ,
 • yếu