Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fairly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khá" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fairly

[Công bằng]
/fɛrli/

adverb

1. To a moderately sufficient extent or degree

 • "Pretty big"
 • "Pretty bad"
 • "Jolly decent of him"
 • "The shoes are priced reasonably"
 • "He is fairly clever with computers"
  synonym:
 • reasonably
 • ,
 • moderately
 • ,
 • pretty
 • ,
 • jolly
 • ,
 • somewhat
 • ,
 • fairly
 • ,
 • middling
 • ,
 • passably

1. Đến mức độ hoặc mức độ vừa phải

 • "Khá lớn"
 • "Khá tệ"
 • "Jolly đàng hoàng của anh ấy"
 • "Đôi giày có giá hợp lý"
 • "Anh ấy khá thông minh với máy tính"
  từ đồng nghĩa:
 • hợp lý
 • ,
 • vừa phải
 • ,
 • xinh đẹp
 • ,
 • vui vẻ
 • ,
 • phần nào
 • ,
 • khá
 • ,
 • trung gian
 • ,
 • thụ động

2. Without favoring one party, in a fair evenhanded manner

 • "Deal fairly with one another"
  synonym:
 • fairly
 • ,
 • fair
 • ,
 • evenhandedly

2. Mà không ủng hộ một bên, theo cách thức công bằng

 • "Đối phó công bằng với nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • khá
 • ,
 • công bằng
 • ,
 • đồng đều

3. In conformity with the rules or laws and without fraud or cheating

 • "They played fairly"
  synonym:
 • fairly
 • ,
 • fair
 • ,
 • clean

3. Phù hợp với các quy tắc hoặc luật pháp và không gian lận hoặc gian lận

 • "Họ chơi khá"
  từ đồng nghĩa:
 • khá
 • ,
 • công bằng
 • ,
 • sạch sẽ

Examples of using

Tom dealt fairly with me.
Tom đối phó công bằng với tôi.
Tom speaks French fairly well.
Tom nói tiếng Pháp khá tốt.
She's in a fairly bad mood now.
Bây giờ cô ấy đang ở trong một tâm trạng khá xấu.