Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fag" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ fag sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fag

[Fag]
/fæg/

noun

1. Offensive term for an openly homosexual man

  synonym:
 • fagot
 • ,
 • faggot
 • ,
 • fag
 • ,
 • fairy
 • ,
 • nance
 • ,
 • pansy
 • ,
 • queen
 • ,
 • queer
 • ,
 • poof
 • ,
 • poove
 • ,
 • pouf

1. Thuật ngữ xúc phạm dành cho một người đàn ông đồng tính công khai

  từ đồng nghĩa:
 • fagot
 • ,
 • đồ khốn
 • ,
 • tiên
 • ,
 • tài chính
 • ,
 • pansy
 • ,
 • nữ hoàng
 • ,
 • kỳ quặc
 • ,
 • poof
 • ,
 • úi
 • ,
 • pouf

2. Finely ground tobacco wrapped in paper

 • For smoking
  synonym:
 • cigarette
 • ,
 • cigaret
 • ,
 • coffin nail
 • ,
 • butt
 • ,
 • fag

2. Thuốc lá xay mịn bọc trong giấy

 • Đối với hút thuốc
  từ đồng nghĩa:
 • thuốc lá
 • ,
 • xì gà
 • ,
 • đinh quan tài
 • ,
 • mông
 • ,
 • đồ khốn

verb

1. Act as a servant for older boys, in british public schools

  synonym:
 • fag

1. Làm người hầu cho các cậu bé lớn tuổi, trong các trường công lập ở anh

  từ đồng nghĩa:
 • đồ khốn

2. Work hard

 • "She was digging away at her math homework"
 • "Lexicographers drudge all day long"
  synonym:
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • toil
 • ,
 • fag
 • ,
 • travail
 • ,
 • grind
 • ,
 • drudge
 • ,
 • dig
 • ,
 • moil

2. Làm việc chăm ch

 • "Cô ấy đang học bài tập toán của mình"
 • "Các nhà giải thích thư giãn suốt cả ngày"
  từ đồng nghĩa:
 • lao động
 • ,
 • làm việc cực nhọc
 • ,
 • đồ khốn
 • ,
 • travail
 • ,
 • xay
 • ,
 • drudge
 • ,
 • đào bới
 • ,
 • moil

3. Exhaust or get tired through overuse or great strain or stress

 • "We wore ourselves out on this hike"
  synonym:
 • tire
 • ,
 • wear upon
 • ,
 • tire out
 • ,
 • wear
 • ,
 • weary
 • ,
 • jade
 • ,
 • wear out
 • ,
 • outwear
 • ,
 • wear down
 • ,
 • fag out
 • ,
 • fag
 • ,
 • fatigue

3. Kiệt sức hoặc mệt mỏi do sử dụng quá mức hoặc căng thẳng hoặc căng thẳng lớn

 • "Chúng tôi đã kiệt sức trong chuyến đi bộ này"
  từ đồng nghĩa:
 • lốp xe
 • ,
 • mặc khi
 • ,
 • lốp ra
 • ,
 • mặc
 • ,
 • mệt mỏi
 • ,
 • ngọc bích
 • ,
 • hao mòn
 • ,
 • sự vượt trội
 • ,
 • mòn xuống
 • ,
 • chết tiệt
 • ,
 • đồ khốn