Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fade" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mờ dần" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fade

[Phai]
/fed/

noun

1. A golf shot that curves to the right for a right-handed golfer

 • "He took lessons to cure his slicing"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • fade
 • ,
 • slicing

1. Một cú đánh golf cong về phía bên phải cho một tay golf thuận tay phải

 • "Anh ấy đã học bài để chữa cắt lát"
  từ đồng nghĩa:
 • lát
 • ,
 • phai
 • ,
 • cắt lát

2. Gradually ceasing to be visible

  synonym:
 • fade
 • ,
 • disappearance

2. Dần dần không còn nhìn thấy được

  từ đồng nghĩa:
 • phai
 • ,
 • biến mất

verb

1. Become less clearly visible or distinguishable

 • Disappear gradually or seemingly
 • "The scene begins to fade"
 • "The tree trunks are melting into the forest at dusk"
  synonym:
 • fade
 • ,
 • melt

1. Trở nên ít nhìn thấy hoặc phân biệt

 • Biến mất dần dần hoặc dường như
 • "Cảnh bắt đầu mờ dần"
 • "Thân cây đang tan vào rừng lúc hoàng hôn"
  từ đồng nghĩa:
 • phai
 • ,
 • tan chảy

2. Lose freshness, vigor, or vitality

 • "Her bloom was fading"
  synonym:
 • fade
 • ,
 • wither

2. Mất sự tươi mới, sức sống hoặc sức sống

 • "Sự nở hoa của cô ấy đang mờ dần"
  từ đồng nghĩa:
 • phai
 • ,
 • khô héo

3. Disappear gradually

 • "The pain eventually passed off"
  synonym:
 • evanesce
 • ,
 • fade
 • ,
 • blow over
 • ,
 • pass off
 • ,
 • fleet
 • ,
 • pass

3. Biến mất dần dần

 • "Nỗi đau cuối cùng đã qua"
  từ đồng nghĩa:
 • trốn tránh
 • ,
 • phai
 • ,
 • thổi qua
 • ,
 • vượt qua
 • ,
 • hạm đội

4. Become feeble

 • "The prisoner has be languishing for years in the dungeon"
  synonym:
 • languish
 • ,
 • fade

4. Trở nên yếu đuối

 • "Tù nhân đã mòn mỏi trong nhiều năm trong ngục tối"
  từ đồng nghĩa:
 • uể oải
 • ,
 • phai

Examples of using

Flowers soon fade when they have been cut.
Hoa sớm phai khi chúng bị cắt.