Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eyesight" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thị thực" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Eyesight

[Thị lực]
/aɪsaɪt/

noun

1. Normal use of the faculty of vision

  synonym:
 • eyesight
 • ,
 • seeing
 • ,
 • sightedness

1. Sử dụng bình thường của khoa tầm nhìn

  từ đồng nghĩa:
 • thị lực
 • ,
 • nhìn thấy

Examples of using

Tom has eyesight problems.
Tom có vấn đề về thị lực.
Tom lost his eyesight.
Tom bị mất thị lực.
Tom has poor eyesight.
Tom có thị lực kém.