Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "extremism" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cực đoan" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Extremism

[Cực đoan]
/ɛkstrɛmɪzəm/

noun

1. Any political theory favoring immoderate uncompromising policies

    synonym:
  • extremism

1. Bất kỳ lý thuyết chính trị nào ủng hộ các chính sách không khoan nhượng

    từ đồng nghĩa:
  • cực đoan