Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "expansionist" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mở rộng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Expansionist

[Mở rộng]
/ɪkspænʃənɪst/

adjective

1. Of or involving or guided by expansionism

    synonym:
  • expansionist

1. Của hoặc liên quan hoặc được hướng dẫn bởi chủ nghĩa bành trướng

    từ đồng nghĩa:
  • bành trướng