Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exit" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "thoát" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Exit

[Thoát]
/ɛgzɪt/

noun

1. An opening that permits escape or release

 • "He blocked the way out"
 • "The canyon had only one issue"
  synonym:
 • exit
 • ,
 • issue
 • ,
 • outlet
 • ,
 • way out

1. Một lỗ mở cho phép trốn thoát hoặc giải phóng

 • "Anh ấy chặn đường ra ngoài"
 • "Hẻm núi chỉ có một vấn đề"
  từ đồng nghĩa:
 • thoát ra
 • ,
 • vấn đề
 • ,
 • đầu ra
 • ,
 • lối ra

2. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

2. Những cách diễn đạt uyển ngữ cho cái chết

 • "Hàng nghìn người thương tiếc sự ra đi của ông"
  từ đồng nghĩa:
 • đi qua
 • ,
 • mất mát
 • ,
 • khởi hành
 • ,
 • thoát ra
 • ,
 • hết hạn
 • ,
 • đang đi
 • ,
 • phát hành

3. The act of going out

  synonym:
 • exit

3. Hành động đi ra ngoài

  từ đồng nghĩa:
 • thoát ra

verb

1. Move out of or depart from

 • "Leave the room"
 • "The fugitive has left the country"
  synonym:
 • exit
 • ,
 • go out
 • ,
 • get out
 • ,
 • leave

1. Di chuyển ra khỏi hoặc khởi hành từ

 • "Rời khỏi phòng"
 • "Kẻ chạy trốn đã rời khỏi đất nước"
  từ đồng nghĩa:
 • thoát ra
 • ,
 • ra ngoài đi
 • ,
 • rời đi

2. Lose the lead

  synonym:
 • exit

2. Mất vị trí dẫn đầu

  từ đồng nghĩa:
 • thoát ra

3. Pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life

 • "She died from cancer"
 • "The children perished in the fire"
 • "The patient went peacefully"
 • "The old guy kicked the bucket at the age of 102"
  synonym:
 • die
 • ,
 • decease
 • ,
 • perish
 • ,
 • go
 • ,
 • exit
 • ,
 • pass away
 • ,
 • expire
 • ,
 • pass
 • ,
 • kick the bucket
 • ,
 • cash in one's chips
 • ,
 • buy the farm
 • ,
 • conk
 • ,
 • give-up the ghost
 • ,
 • drop dead
 • ,
 • pop off
 • ,
 • choke
 • ,
 • croak
 • ,
 • snuff it

3. Thoát khỏi cuộc sống vật chất và mất tất cả các thuộc tính và chức năng cơ thể cần thiết để duy trì sự sống

 • "Cô ấy chết vì ung thư"
 • "Những đứa trẻ đã chết trong lửa"
 • "Bệnh nhân đã ra đi thanh thản"
 • "Ông già đá xô ở tuổi 102"
  từ đồng nghĩa:
 • chết
 • ,
 • diệt vong
 • ,
 • đi đi
 • ,
 • thoát ra
 • ,
 • qua đời
 • ,
 • hết hạn
 • ,
 • vượt qua
 • ,
 • đá cái xô
 • ,
 • tiền mặt trong chip của một người
 • ,
 • mua trang trại
 • ,
 • conk
 • ,
 • từ bỏ hồn ma
 • ,
 • chết drop
 • ,
 • bật tắt
 • ,
 • nghẹt thở
 • ,
 • kêu la
 • ,
 • hít đi

Examples of using

There's an emergency exit in the rear.
Có một lối thoát hiểm ở phía sau.
Don't you see the exit sign over there?
Anh không thấy biển báo lối ra đằng kia à?
I tried to make an inconspicuous exit from the party.
Tôi đã cố gắng thực hiện một lối thoát kín đáo khỏi bữa tiệc.