Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exile" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "lưu vong" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Exile

[Lưu vong]
/ɛgzaɪl/

noun

1. A person who is voluntarily absent from home or country

 • "American expatriates"
  synonym:
 • exile
 • ,
 • expatriate
 • ,
 • expat

1. Một người tự nguyện vắng mặt ở nhà hoặc đất nước

 • "Người nước ngoài mỹ"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu vong
 • ,
 • người nước ngoài

2. A person who is expelled from home or country by authority

  synonym:
 • exile
 • ,
 • deportee

2. Một người bị trục xuất khỏi nhà hoặc quốc gia bởi chính quyền

  từ đồng nghĩa:
 • lưu vong
 • ,
 • người bị trục xuất

3. The act of expelling a person from their native land

 • "Men in exile dream of hope"
 • "His deportation to a penal colony"
 • "The expatriation of wealthy farmers"
 • "The sentence was one of transportation for life"
  synonym:
 • exile
 • ,
 • deportation
 • ,
 • expatriation
 • ,
 • transportation

3. Hành động trục xuất một người khỏi quê hương của họ

 • "Đàn ông lưu vong mơ ước hy vọng"
 • "Trục xuất anh ta đến một thuộc địa hình sự"
 • "Người nước ngoài của những người nông dân giàu có"
 • "Bản án là một trong những phương tiện giao thông suốt đời"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu vong
 • ,
 • trục xuất
 • ,
 • xa xứ
 • ,
 • vận chuyển

verb

1. Expel from a country

 • "The poet was exiled because he signed a letter protesting the government's actions"
  synonym:
 • expatriate
 • ,
 • deport
 • ,
 • exile

1. Trục xuất khỏi một quốc gia

 • "Nhà thơ đã bị lưu đày vì ông đã ký một lá thư phản đối hành động của chính phủ"
  từ đồng nghĩa:
 • người nước ngoài
 • ,
 • trục xuất
 • ,
 • lưu vong

Examples of using

The criminal was sent into exile.
Tên tội phạm bị gửi đi lưu vong.