Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "excuse" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "excuse" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Excuse

[Xin lỗi]
/ɪkskjus/

noun

1. A defense of some offensive behavior or some failure to keep a promise etc.

 • "He kept finding excuses to stay"
 • "Every day he had a new alibi for not getting a job"
 • "His transparent self-justification was unacceptable"
  synonym:
 • excuse
 • ,
 • alibi
 • ,
 • exculpation
 • ,
 • self-justification

1. Một phòng thủ của một số hành vi tấn công hoặc một số thất bại để giữ một lời hứa vv.

 • "Anh ấy liên tục tìm cớ để ở lại"
 • "Mỗi ngày anh ấy đều có bằng chứng ngoại phạm mới vì không kiếm được việc làm"
 • "Sự tự biện minh minh bạch của anh ấy là không thể chấp nhận được"
  từ đồng nghĩa:
 • xin lỗi
 • ,
 • bằng chứng ngoại phạm
 • ,
 • miễn tội
 • ,
 • tự biện minh

2. A note explaining an absence

 • "He had to get his mother to write an excuse for him"
  synonym:
 • excuse

2. Một ghi chú giải thích sự vắng mặt

 • "Anh ấy phải nhờ mẹ viết lời bào chữa cho mình"
  từ đồng nghĩa:
 • xin lỗi

3. A poor example

 • "It was an apology for a meal"
 • "A poor excuse for an automobile"
  synonym:
 • apology
 • ,
 • excuse

3. Một ví dụ tồi

 • "Đó là lời xin lỗi vì một bữa ăn"
 • "Một lý do tồi tệ cho một chiếc ô tô"
  từ đồng nghĩa:
 • lời xin lỗi
 • ,
 • xin lỗi

verb

1. Accept an excuse for

 • "Please excuse my dirty hands"
  synonym:
 • excuse
 • ,
 • pardon

1. Chấp nhận một cái cớ cho

 • "Xin thứ lỗi cho đôi bàn tay bẩn thỉu của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • xin lỗi
 • ,
 • ân xá

2. Grant exemption or release to

 • "Please excuse me from this class"
  synonym:
 • excuse
 • ,
 • relieve
 • ,
 • let off
 • ,
 • exempt

2. Cấp miễn trừ hoặc giải phóng

 • "Xin thứ lỗi cho tôi khỏi lớp học này"
  từ đồng nghĩa:
 • xin lỗi
 • ,
 • giải tỏa
 • ,
 • buông ra
 • ,
 • miễn

3. Serve as a reason or cause or justification of

 • "Your need to sleep late does not excuse your late arrival at work"
 • "Her recent divorce may explain her reluctance to date again"
  synonym:
 • excuse
 • ,
 • explain

3. Phục vụ như một lý do hoặc nguyên nhân hoặc biện minh cho

 • "Nhu cầu ngủ muộn của bạn không bào chữa cho việc bạn đến nơi làm việc muộn"
 • "Cuộc ly hôn gần đây của cô ấy có thể giải thích cho việc cô ấy miễn cưỡng hẹn hò lần nữa"
  từ đồng nghĩa:
 • xin lỗi
 • ,
 • giải thích

4. Defend, explain, clear away, or make excuses for by reasoning

 • "Rationalize the child's seemingly crazy behavior"
 • "He rationalized his lack of success"
  synonym:
 • apologize
 • ,
 • apologise
 • ,
 • excuse
 • ,
 • justify
 • ,
 • rationalize
 • ,
 • rationalise

4. Bảo vệ, giải thích, xóa bỏ hoặc bào chữa bằng lý luận

 • "Hợp lý hóa hành vi có vẻ điên rồ của đứa trẻ"
 • "Anh ấy đã hợp lý hóa sự thiếu thành công của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • xin lỗi
 • ,
 • biện minh
 • ,
 • hợp lý hóa

5. Ask for permission to be released from an engagement

  synonym:
 • excuse
 • ,
 • beg off

5. Xin phép được giải phóng khỏi một cuộc đính hôn

  từ đồng nghĩa:
 • xin lỗi
 • ,
 • cầu xin

6. Excuse, overlook, or make allowances for

 • Be lenient with
 • "Excuse someone's behavior"
 • "She condoned her husband's occasional infidelities"
  synonym:
 • excuse
 • ,
 • condone

6. Bào chữa, bỏ qua hoặc đưa ra các khoản phụ cấp cho

 • Hãy khoan dung với
 • "Xin lỗi hành vi của ai đó"
 • "Cô ấy tha thứ cho việc chồng mình thỉnh thoảng ngoại tình"
  từ đồng nghĩa:
 • xin lỗi
 • ,
 • tha thứ

Examples of using

That's a sad excuse.
Đó là một cái cớ đáng buồn.
That's a lame excuse for giving up the work.
Đó là một cái cớ khập khiễng để từ bỏ công việc.
That's not much of an excuse.
Đó không phải là một cái cớ nhiều.