Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exchangeable" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "có thể trao đổi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Exchangeable

[Có thể trao đổi]
/ɪksʧenʤəbəl/

adjective

1. Suitable to be exchanged

  synonym:
 • exchangeable

1. Thích hợp để trao đổi

  từ đồng nghĩa:
 • trao đổi

2. Capable of being exchanged for or replaced by something of equal value

 • "Convertible securities"
  synonym:
 • convertible
 • ,
 • exchangeable

2. Có khả năng được trao đổi hoặc thay thế bằng một cái gì đó có giá trị tương đương

 • "Chứng khoán chuyển đổi"
  từ đồng nghĩa:
 • chuyển đổi
 • ,
 • trao đổi

3. Capable of replacing or changing places with something else

 • Permitting mutual substitution without loss of function or suitability
 • "Interchangeable electric outlets" "interchangeable parts"
  synonym:
 • exchangeable
 • ,
 • interchangeable
 • ,
 • similar
 • ,
 • standardized
 • ,
 • standardised

3. Có khả năng thay thế hoặc thay đổi địa điểm bằng thứ khác

 • Cho phép thay thế lẫn nhau mà không mất chức năng hoặc sự phù hợp
 • "Ổ cắm điện có thể hoán đổi cho nhau" "các bộ phận có thể hoán đổi cho nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • trao đổi
 • ,
 • hoán đổi cho nhau
 • ,
 • tương tự
 • ,
 • tiêu chuẩn hóa