Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exasperation" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "bực tức" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Exasperation

[Bực tức]
/ɛksæspəreʃən/

noun

1. An exasperated feeling of annoyance

  synonym:
 • aggravation
 • ,
 • exasperation

1. Một cảm giác bực tức khó chịu

  từ đồng nghĩa:
 • làm nặng thêm
 • ,
 • bực tức

2. Actions that cause great irritation (or even anger)

  synonym:
 • exasperation

2. Những hành động gây kích ứng lớn (hoặc thậm chí là tức giận)

  từ đồng nghĩa:
 • bực tức