Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exam" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kỳ thi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Exam

[Thi]
/ɪgzæm/

noun

1. A set of questions or exercises evaluating skill or knowledge

 • "When the test was stolen the professor had to make a new set of questions"
  synonym:
 • examination
 • ,
 • exam
 • ,
 • test

1. Một bộ câu hỏi hoặc bài tập đánh giá kỹ năng hoặc kiến thức

 • "Khi bài kiểm tra bị đánh cắp, giáo sư phải đưa ra một bộ câu hỏi mới"
  từ đồng nghĩa:
 • thi thi
 • ,
 • kiểm tra

Examples of using

In spite of all his efforts, he failed the exam.
Bất chấp mọi nỗ lực của mình, anh đã trượt kỳ thi.
Thanks to your help, I passed the exam.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn, tôi đã vượt qua kỳ thi.
The teacher warned us that the exam would probably be complicated.
Giáo viên cảnh báo chúng tôi rằng kỳ thi có lẽ sẽ phức tạp.