Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "evaporation" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bốc hơi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Evaporation

[Bốc hơi]
/ɪvæpəreʃən/

noun

1. The process of becoming a vapor

  synonym:
 • vaporization
 • ,
 • vaporisation
 • ,
 • vapor
 • ,
 • vapour
 • ,
 • evaporation

1. Quá trình trở thành một hơi

  từ đồng nghĩa:
 • hóa hơi
 • ,
 • hơi
 • ,
 • bốc hơi

2. The process of extracting moisture

  synonym:
 • dehydration
 • ,
 • desiccation
 • ,
 • drying up
 • ,
 • evaporation

2. Quá trình chiết xuất độ ẩm

  từ đồng nghĩa:
 • mất nước
 • ,
 • hút ẩm
 • ,
 • khô
 • ,
 • bốc hơi